9 พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 ที่เปลี่ยนชีวิตคนไทย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นกษัตริย์ที่เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประเทศชาติและประชาชน ดังที่เราได้เห็นจากพระราชกรณียกิจหลายๆ โครงการของท่าน ที่สามารถช่วยเหลือคนไทยและเปลี่ยนชีวิตคนไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

วันนี้ id SKIN EXPERT เลยถือโอกาสนำเสนอพระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 ที่สามารถเปลี่ยนชีวิตปวงชนชาวไทยให้ดีขึ้นได้

9 พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9 ที่เปลี่ยนชีวิตคนไทย

1. พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือช่วงต้นรัชกาลที่ 9 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะข้าวยาก หมากแพง และโรคระบาดที่ไม่อาจรักษาหายได้ ทำให้มีผู้คนล้มตายไปเป็นจำนวนมาก อีกทั้งในสมัยนั้น กิจการทางการแพทย์ของไทยยังไม่เจริญก้าวหน้า ขาดแคลนทั้งเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็น บริการด้านสาธารณสุขก็ไม่แพร่หลาย โรคที่คร่าชีวิตผู้คนในสมัยนั้นก็คือ วัณโรค โรคเรื้อน โรคโปลิโอ และอหิวาตกโรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทราบว่ามีคนไทยจำนวนมากต้องล้มตาย จึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 500,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลปอดเหล็ก และจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อสู้กับวัณโรคที่กำลังระบาดหนัก พร้อมกับสนับสนุนให้สภากาชาดไทยผลิตวัคซีน BCG ป้องกันวัณโรค จนกระทั่งทรงปราบวัณโรคสำเร็จในปี 2497


2. โครงการฝนหลวง

พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9

โครงการพระราชดำริฝนหลวงเกิดขึ้น ในขณะที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่แห้งแล้งทุรกันดาร 15 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้พระองค์ได้ทราบถึงปัญหาภัยแล้ว ความยากลำบากของเหล่าราษฎร ที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล วิศวกรและนักประดิษฐ์ควายเหล็กที่มีชื่อเสียงเข้าเฝ้าฯ แล้วพระราชทานแนวความคิดนั้นแก่หม่อมราชวงศ์เทพฤทธิ์ เทวกุล ให้ร่วมกันสร้างฝนหลวงขึ้นมา ซึ่งโครงการนี้พระองค์ทรงใช้เวลาศึกษา ค้นคว้างานวิจัยนานถึง 14 ปีด้วยกัน แม้จะดูเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ แต่พระองค์ก็สามารถทำให้เกิดขึ้นจริง และได้นำไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้จนถึงทุกวันนี้


3. โครงการแก้มลิง

ประเทศไทยไม่ใช่แค่ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งเท่านั้น แต่พอถึงฤดูฝนก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วม สร้างความเสียหายแค่บ้านเรือน แหล่งเกษตรที่ชาวบ้านทำมาหากินเช่นกัน ด้วยเหตุนี้พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้สร้าง “แก้มลิง” ที่คล้ายๆ กับวิธีที่ลิงกินกล้วย ที่ตามปกติมันมักจะเก็บกล้วยไว้ในกระพุงแก้มก่อน และค่อยๆ เคี้ยวกลืนลงไป โครงการแก้มลิง ก็มีวิธีการที่คล้ายๆ กันคือ ให้หาแหล่งพื้นที่ที่เป็นลุ่ม บึง หรือสระ พอฝนตกมาก ก็ให้ระบายน้ำให้เข้ามาอยู่ในแก้มลิง พอในระดับน้ำในลำคลองเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ ก็ให้ระบายน้ำจากแก้มลิงเข้าไป ซึ่งแก้มลิงนี้สามารถกักเก็บน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วม และยังเก็บน้ำไว้ใช้ได้ในยามหน้าแล้งอีกด้วย


4. กังหันน้ำชัยพัฒนา

พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9

กังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการที่แก้ไขปัญหาน้ำเสียตามแหล่งน้ำต่างๆ พระองค์ได้ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสภาพน้ำเน่าเสียในหลายพื้นที่ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนา วิธีการก็คือ สร้างกังหันวิดน้ำ เพื่อเป็นการเติมออกซิเจนลงไปในน้ำ แก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย หลังจากการทดลองก็พบว่า เป็นวิธีการที่แก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียได้ดี กังหันน้ำชัยพัฒนาจึงถูกนำไปใช้แก้ปัญหาดังกล่าว ทำให้น้ำที่เน่าเสียมีความใสบริสุทธิ์ขึ้นมา ชาวบ้านไม่ต้องเจอกับปัญหาน้ำเน่าเสีย หรือแหล่งน้ำที่ไม่สามารถเพาะเลี้ยงสัตว์ได้อีก


5. โครงการแกล้งดิน

โครงการนี้เป็นโครงการที่แก้ปัญหาเรื่องดินเปรี้ยว ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกษตรกรปลุกพืช ผัก ผลไม้อะไรก็ไม่ขึ้น สร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก พระองค์จึงเข้ามาแก้ไขปัญหานี้ในโครงการแกล้งดิน ด้วยวิธีการขังน้ำไว้ในพื้นที่ จนเกิดปฏิกิริยาทางเคมีให้ดินนั้นเปรี้ยวจัด หลังจากนั้นก็จะระบายน้ำออก และปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนสามารถกลับมาใช้ดินเพาะปลูกได้อีกครั้ง


6. โครงการปลูกหญ้าแฝก

พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9

แนวคิดเรื่องการปลูกหญ้าแฝกมาจากพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารของธนาคารโลก ที่นาย Richard Grimshaw ได้ทูลเกล้าฯ ถวาย หลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงมีพระราชดำริปลูกหญ้าแฝกขึ้นในประเทศไทย เพื่อป้องกันปัญหาดินพังทลายและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขี้น เนื่องจากหญ้าแฝกเป็นพืชที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ง่าย มีรากที่ยาว แผ่กระจายลงไปในดินตรง ๆ เป็นแผง และง่ายต่อการรักษา


7. โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

เนื่องจากพระองค์ทรงเสด็จไปเยี่ยมพสนิกรในพื้นที่ต่างๆ พระองค์ก็ได้ทรงทราบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มักจะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม พระองค์จึงอยากสนับสนุนอาชีพเหล่านี้ให้สร้างรายได้ดีขึ้น จึงทำให้เกิด “โครงการส่วนพระองค์เกี่ยวกับการเกษตร สวนจิตรลดา” ภายในบริเวณพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน อันเป็นราชฐานที่ทรงประทับในปี พ.ศ. 2504 โดยมีการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ ให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ พร้อมกับการอนุรักษณ์ทรัพยากรธรรมชาติ ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการแปรรูปผผลิตทางการเกษตรภายในประเทศ เพื่อลดการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ พระองค์ทรงเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ให้กับเหล่าเกษตรกรได้นำไปใช้ เพื่อหาเลี้ยงชีพได้ต่อไป ซึ่งโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และโครงการกึ่งธุรกิจ อาทิ โรงโคนมสวนจิตรลดา, โรงนมผงสวนดุสิต, น้ำผึ้งสวนจิตรลดา เป็นต้น


8. โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

พระราชกรณียกิจในรัชกาลที่ 9

โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน จัดทำขึ้นตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรมีจุดประสงค์เพื่อดำเนินการสร้างหนังสือสารานุกรมฉบับใหม่อีกชุดหนึ่ง มีความมุ่งหมายที่จะนำวิชาการแขนงต่างๆ ที่ควรศึกษา ออกเผยแพร่แก่เยาวชน ให้แพร่หลายทั่วถึง เพื่อเยาวชนได้หาความรู้ ช่วยตัวเองได้ จากการอ่านหนังสือ และเพื่อให้ได้ประโยชน์อันกว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งฉบับปกติมีทั้งหมดด้วยกัน 37 เล่ม และฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด 20 เล่ม และบางส่วนได้เผยแพร่ให้ความรู้ทางออนไลน์อีกด้วย


9. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่ทรงคุณค่า และทางคุณประโยชน์ให้แก่ชาวไทยทุกคน นั่นก็คือ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ที่เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิตให้ก้าวทันโลกปัจจุบัน และยังช่วยให้ประชาชนชาวไทยสามารถมีชีวิตแบบพอเพียงที่ยั่งยืน หลักสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียงมักจะเรียกว่า “ หลัก 3 ห่วง 2 เ งื่อนไข” 3 ห่วงก็คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน ส่วน 2 เงื่อนไขก็คือ ความรู้ และคุณธรรม ถ้าเราทำได้ก็จะนำไปสู่ การมีชีวิต เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่สมดุล, มั่นคงและยั่งยืน


นี่เป็นเพียงแค่พระราชกรณียกิจส่วนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เท่านั้น ความจริงแล้วพระองค์ยังทรงงาน ทำสิ่งต่างๆ เพื่อปวงชนชาวไทยอีกหลายอย่าง มากเสียจนเขียนบรรยายในหน้ากระดาษนี้ก็คงไม่เพียงพอ พระองค์ทรงงานหนัก เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ

References:
– ในหลวง กับเรื่องราว…ที่เราไม่เคยรู้ นานาชาติสดุดีพระเกียรติ
– ความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวง
– โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ
– โครงการแก้มลิงตามแนวพระราชดำริ
– กังหันน้ำชัยพัฒนา
– โครงการแกล้งดิน
– หญ้าแฝก
– โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
– สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
– เดินตามรอยเท้าพ่อกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

Credit Pictures: 1, 2, 3, 4,

 

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคทาลิปสติกให้ติดนานทั้งวัน

เทคนิคทาลิปสติกให้ติดนานทั้งวัน แบบไม่ต้องเติม

หน้าเหมือนโดนของ

หน้าเหมือนโดนของ ที่แก้ได้โดยไม่ต้องพึ่งไสยศาสตร์